המרחב החיצוני מהווה אזור חוויתי מהותי

במרחב פוטנציאלי שבין האינדיבידואל לסביבה.